TRETIA ČASŤ - VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY (zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: