Doručovanie spravujúce sa ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov (§ 31, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: