Právo na poskytovanie informácií o činnosti orgánov verejnej moci v štátnom jazyku a primeraným spôsobom (Tretí oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: