Čl. 39 - Hmotné zabezpečenie a pomoc v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a v hmotnej núdzi (Piaty oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: