Ukladanie pokút od od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody, držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti alebo vydavateľovi EÚ vyhlásení o zhode, ktorý sa dopustí správneho deliktu (§ 31, ods. (8) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: