Ukladanie pokút od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody alebo držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa dopustí správneho deliktu (§ 31, ods. (9) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: