Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: