Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: