Vyhláška č. 494/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: