Povinnosti orgánov verejnej moci v súvislosti so štandardmi informačných systémov verejnej správy (§ 6, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: