Osobitné podmienky v súvislosti s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom poštového podniku (§ 6, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: