Osobitné podmienky sprístupnenia elektronickej správy a jej obsahu (§ 13, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: