Výnimky z povinnosti orgánu verejnej moci vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronick (§ 17, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: