Dôvody oprávneného požadovania dokumentov, údajov a iných skutočností na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb (§ 17, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: