Oprávnenie orgánu verejnej moci používať na konkrétnu činnosť istý typ úradných dokumentov alebo údajov (§ 17, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: