Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby (§ 23, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: