Vymedzenie dôvodov, kedy nie je orgán verejnej moci oprávnený požadovať preukázanie oprávnenia od osoby konajúcej v mene alebo za inú osobu (§ 23, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: