Uloženie, odvolanie, vypovedanie a sprístupnenie elektronického plnomocenstva (§ 23a, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: