Povinnosti ústredného orgánu štátnej správy v súvislosti s plnením účelov konaní, v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky (§ 24, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: