Vymedzenie riadneho splnenia povinnosti doplniť zápisnicu ústnym alebo písomným spôsobom (§ 25, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: