Obsahové náležitosti elektronického formulára pre elektronický úradný dokument (§ 26, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: