Oprávnenie orgánu verejnej moci vytvoriť elektronický úradný dokument aj prostredníctvom funkcionality informačného systému verejnej správy a zabezpečenie súladu údajov a ich štruktúrovanej formy (§ 26, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: