Preukazovanie právnych skutočností uvedených v elektronickom úradnom dokumente podľa § 3 písm. k) tretieho bodu tohto zákona (§ 28, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: