Povinnosť orgánu verejnej moci prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy (§ 30, ods. 7, zákon o e-Governmente),

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: