Elektronický úradný dokument a jeho doručovanie (§ 31a, zákon o e-Governmente),

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: