Právne účinky listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a jeho doručenia (§ 31a, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: