Vyhotovovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku (§ 31a, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: