Lehota na odoslanie dokumentu alebo jeho odovzdanie na poštovú prepravu (§ 31a, ods. 8,, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: