Povinnosti prijímateľa pri elektronickom doručovaní do vlastných rúk (§ 32, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: