Začiatok plynutia lehoty na konanie alebo vykonanie úkonu ak k elektronickému doručeniu došlo v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja (§ 32, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: