Rozhodnutie o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci samej (§ 33, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: