Deň doručenia elektronickej úradnej správy, vrátane jej príloh, orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné (§ 33, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: