Zverejňovanie na elektronickej úradnej tabuli a zverejňovanie verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným spôsobom (§ 34, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: