Povinnosť zabezpečiť bezodplatné vykonanie zaručenej konverzie takého elektronického dokumentu do listinnej podoby alebo do elektronickej podoby (§ 39, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: