Výnimka z pôsobnosti ustanovení § 43, odseky 5 a 6 tohto zákona (§ 43, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: