Používanie sady znakov podľa osobitného predpisu (§ 49, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: