Postup správcu registra ak potrebné údaje nie je možné získať iným spôsobom ako od osoby, ktorej sa objekt evidencie týka (§ 54a, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: