Vymedzenie poskytovania hodnôt údajov z registrov v elektronickej podobe a v listinnej podobe vo forme odpisu (§ 55, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: