Povinnosti orgánov verejnej moci počas doby, kedy nie sú povinné poskytovať údaje registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (§ 60a, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: