Osobitné ustanovenia k oprávneniu doručovať orgánu verejnej moci prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom (§ 60a, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: