Výnimky vzťahujúce sa na orgány verejnej moci, ktoré prevádzkujú špecializovaný portál (§ 60b, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: