Lehota v rámci ktorej je orgán verejnej moci oprávnený postupovať pri výkone verejnej moci elektronicky aj podľa osobitných predpisov (§ 60b, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: