Výnimky pre orgány verejnej moci v súvislosti s konaniami, v ktorých sú účastníkmi konania (§ 60f, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: