Ustanovenia spresňujúce okamih doručenia elektronickej úradnej správ, vrátane jej príloh (§ 60f, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: