"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 20" (§ 60g, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: