Vyhláška č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: