Činnosti na ktoré sa nevyžaduje povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví – taxatívne vymedzenie (§ 6, ods. 4, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: