Osobitné povinnosti odberateľa elektriny voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (§ 39, ods. 11, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: