§ 60 "Pripojenie nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti" (Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: